Virtualization


קבוצת כלנית באמצעות מחלקת התשתיות מיישמת ופועלת בתחום תשתיות הוירטואליזציה.
במאמר זה נסקור את השיטות, השלבים והלבטים העומדים בפנינו ביישום תשתית שכזו.
מאת: נמרוד הירשהורן CTO כלנית
הגדרת הצורך העסקי וקביעת מטרות כלליות לפרויקט:

הקמת תשתית וירטואליזציה יכולה לנבוע מצרכים שונים ומגוונים. ישנו שוני בסיבה לשמה מוקמת התשתית מארגון לארגון. טרם התחלת הפרויקט, אנו נעזור לארגון להגדיר מהו הצורך העסקי עליו יינתן מענה ומהן מטרותיו הכלליות של הפרויקט.

מטרות אפשריות לפרויקט וירטואליזציה:

1. וירטואליזציה ע"מ להשיג ניצול טוב יותר של חומרה/משאבים:
במידה ולארגון שרתים רבים המנצלים אחוז נמוך מהמשאבים המוקצים להם (בעיקר במונחי CPU ו-RAM), ניתן להעבירם לתשתית הוירטואליזציה ובכך להגיע למצב בו החומרה מנוצלת בצורה אופטימאלית.
2. וירטואליזציה ע"מ לשפר ביצועים של שרתים קיימים:
לעיתים קרובות ארגונים נתקלים במצב בו שרתים עובדים על חומרה מיושנת, שהייתה מתאימה ביום הקמת השרת, אך כעבור מספר שנים אינה מספקת ויש צורך בשדרוג.
במידה ולארגון שרתים רבים שדורשים שדרוג, מומלץ לשקול העברתם לתשתית וירטואליזציה, בה יוקצו להם משאבים בהתאם לצורך והביצועים ישתפרו.
3. וירטואליזציה עבור Disaster Recovery:
וירטואליזציה יכולה לשמש גם כפתרון DR, בו שרתים פיסיים מועתקים לסביבה וירטואלית לשם גיבוי, וכל שינוי בשרת הפיסי מסונכרן גם להעתק שלו בסביבה הוירטואלית.
פתרון זו הוא זול ואמין מאוד ביחס לפתרונות DR אחרים.
4. וירטואליזציה לתחנות קצה (VDI):
וירטואליזציה לתחנות קצה – VDI (Virtual Desktop Infrastructure), היא תשתית בה למשתמשי הקצה ניתנת תחנה רזה (במקום PC), ממנה המשתמש מתחבר למכונה וירטואלית המוקצה עבורו. לפתרון מסוג זה יתרונות רבים בניהול תחנות הקצה, חסכון בחשמל, שדרוגים ועוד.

אנו ננתח ונאפיין את הצורך עליו יש לתת מענה בפרויקט, ונתכנן את תשתית הוירטואליזציה בהתאם למטרת הפרויקט. רק לאחר קביעת מטרת הפרויקט נוכל להתקדם בהטמעה.
תוצרים: החלטה על מטרה/ מס' מטרות כלליות לשמן מוקמת תשתית הוירטואליזציה.

סקירת המצב הקיים ואיתור שרתים פוטנציאליים להעברה:

ברוב הארגונים תשתית הוירטואליזציה לא מוקמת רק עבור פרויקטים/שרתים עתידיים, אלא גם עבור העברה של שרתים קיימים לסביבה זו. לאחר שהוגדרה מטרת הפרויקט, נתחיל באיתור השרתים שיועברו לסביבה הוירטואלית.
בחירת השרתים להעברה תהיה בהתאם למטרה שהוגדרה:

ניצול טוב יותר של משאבים – נאתר שרתים שניצולת המשאבים שלהם היא נמוכה.
שיפור ביצועים – נאתר שרתים בעלי ביצועים חלשים הדורשים שדרוג.
פתרון Disaster Recovery – נאתר שרתים חשובים שיש צורך להתאושש מקריסה שלהם במהירות גבוהה.
וירטואליזציה לתחנות קצה – במקרה זה נאתר תחנות המתאימות לפתרון מסוג זה, בהתאם לשימוש שהמשתמש עושה בהן:
תחנות בהן נעשה שימוש "סטנדרטי" (בעיקר שימוש ב-office ואינטרנט) מתאימות במיוחד לפתרון מסוג זה. לעומת זאת, תחנות בהן יש צורך בתוכנות גראפיקה, סרטים וכד' פחות מתאימות.

איתור השרתים בפועל:
אנו משתמשים במספר אמצעים לאיתור המידע הדרוש:
• ידע של אנשי המחשוב – למשל לגבי שרתים שדורשים שדרוג.
• מערכת ניטור קיימת המתעדת מידע על חומרת שרתים, ביצועים וכד'.
• תיעוד עומסי עבודה של שרתים באופן ידני (במידה והארגון ביצע כבר תיעוד מסוג זה).
• שימוש במערכת ניטור ייעודית העוזרת בתכנון מעבר לסביבת וירטואליזציה
(כדוגמת PlateSpin Power Recon).
• ניתוח הממצאים שנאספו.

תוצרים: רשימת שרתים קיימים אותם נרצה להעביר לסביבה הוירטואלית. הרשימה תכלול את שמות השרתים, החומרה הקיימת בכל שרת והחומרה הרצויה לאחר המעבר.

קביעת דרישות לתשתית הוירטואליזציה:

עד כה הגדרנו את המטרה הכללית של הפרויקט ובחרנו שרתים ספציפיים אותם נעביר לסביבה הוירטואלית בהתאם למטרת הפרויקט. בשלב זה נגדיר דרישות תשתיתיות באופן מפורט יותר:

• כמה ואילו שרתים יהיו בסביבה הוירטואלית:
בשיקול זה אנו נכלול את השרתים הקיימים בארגון אותם בחרנו להעביר, ובנוסף שרתים עתידיים שהארגון ירצה לצור בסביבה הוירטואלית (למשל תכנון להקמת מערכת חדשה על גבי הסביבה הוירטואלית).
לדוגמה: העברת 20 שרתים קיימים (אותם איתרנו בשלב הקודם), ובנוסף לכך הקמת 2 מערכות חדשות שכל אחת מהן תכלול 10 שרתים.
• דרישות לגדילה עתידית:
בחישוב דרישות החומרה אנו לוקחים בחשבון גם גדילה עתידית צפויה של תשתית הוירטואליזציה לטווח של שנה – שנתיים קדימה. (אין צורך לעשות חישובים לטווחים ארוכים יותר כיוון שתשתית הוירטואליזציה גמישה ומאפשרת גדילה בכל מקרה).
• סיכום דרישות החומרה לסביבה הוירטואלית:
אנו נבצע סיכום של נפח האחסון הדרוש לשרתים שיהיו בסביבה הוירטואלית, כוח עיבוד דרוש, כמות זיכרון RAM דרושה וכן הלאה.
• בחירת השרתים עבורם תבוצע שרידות בסביבה הוירטואלית:
תכונה חשובה בטכנולוגית הוירטואליזציה היא היכולת להעביר מכונות וירטואליות משרת פיסי אחד לאחר, כך שבמידה ושרת פיסי קרס, המכונות הוירטואליות שעליו ימשיכו לרוץ על שרת אחר. בשיתוף הלקוח נחליט על אילו מכונות תיושם יכולת זו, כיוון שהיא מצריכה הקצאת משאבים נוספת.

תוצרים: דרישות חומרה עבור תשתית הוירטואליזציה, הכוללות התחשבות בשרתים שיועברו, בשרתים עתידיים שיוקמו, שרידות וגדילה עתידית. דרישות אלו יכללו נפח אחסון דרוש, כוח עיבוד דרוש, כמות זיכרון דרושה, ודרישות חומרה נוספות במידה ויש.

חזור לכלל המאמרים

הנכם מוזמנים להשאיר לנו הודעה ונשמח ליצור עמכם קשר בהקדם

Show Buttons
Hide Buttons