אודות

עמוד הבית > הקוד האתי של כלנית

הקוד האתי של כלנית

מבוא

הקוד האתי של קבוצת כלנית מנסח את העקרונות להתנהגות אתית נאותה המקדמים יושרה, מצוינות, מקצוענות וכבוד הדדי. קבוצת כלנית דוגלת בתרבות עסקית נאותה וערכית ושואפת להנחיל ערכים אלה בקרב נושאי המשרה בה, מנהליה ועובדיה ("עובדי הקבוצה") במסגרת עבודתם בקבוצת כלנית ואל מול כל אחד מאלו הבאים איתה במגע: לקוחות, ספקים, מתחרים, שוק ההון, ממשל תאגידי, עובדים וסביבה.

גיבוש עקרונות אלה לתוך קוד אתי מהווה מתן תוקף מחייב לערכים אלה בקרב עובדי הקבוצה וידריך את עובדי הקבוצה כיצד לבצע את עבודתם תחת עקרונות התרבות העסקית של הקבוצה. הנהלת הקבוצה מאמינה כי רבים מהכללים שגובשו לתוך הקוד האתי נהוגים זה מכבר בידי עובדי הקבוצה.

הוראות קוד זה הם חלק מהתחייבויות עובדי הקבוצה והינם כללי משמעת החלים על כל עובדי הקבוצה. עובד מקבוצת כלנית שיפר את הקוד, יחשב כעובר עבירת משמעת שיש בה בכדי להוות הפרת חובת נאמנותו, והקבוצה תנקוט כלפיו באמצעים שתמצא לנכון בגין הפרה זו, כולל אפשרות של סיום העסקה, בכפוף להוראות כל דין.

כל המנהלים בחברה יחתמו אחת לשנה על הצהרה שלא פעלו בניגוד לקוד האתי ושאינם מודעים לפעילות שנעשתה בניגוד לקוד האתי.

1. קיום הוראות הדין:

כללי הקוד האתי אינם באים במקום כל דין החל על הקבוצה או מי מעובדי הקבוצה ואין בכללי הקוד האתי כדי לגרוע או להקל מהוראות הדין והתקנות אלא רק להוסיף עליהם. עובדי קבוצת כלנית נדרשים לפעול על פי דרישות החוק, התקנות וקוד אתי זה, ולהימנע מהפרתם.

על כל עובדי קבוצת כלנית להכיר בכך שפעילות שאינה עומדת בהוראות הדין, התקנות או קוד אתי זה עלולה, לעיתים, להטיל אחריות וחבות גם על הקבוצה עצמה ו/או גם על עובדי קבוצת כלנית  , בעבר בהווה ובעתיד.

2. התנהגות מקצועית:

המקצועיות והמצוינות הן היסודות שאותן שוקדת קבוצת כלנית לשמר ולטפח, יסודות אלה מהווים בסיס להישגי הקבוצה  לאורך השנים. עובדי הקבוצה מחויבים למאמץ והשקעה בחתירה להישגים מקצועיים מיטביים, כדי להעניק ללקוחות הקבוצה מוצרים ושירותים ברמה הגבוהה ביותר וכן שירות אישי ומקצועי שיצדיק את האמון הרב שרוחשים לקבוצה. באספקת שירותים מקצועיים ללקוחות הקבוצה, עובדי הקבוצה שומרים על מקצועיות ומבצעים את המוטל עליהם באמינות ותוך שמירה על שמם הטוב של הלקוחות והקבוצה.

3. אובייקטיביות:

עובדי הקבוצה נדרשים להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידם בקבוצה לבין עניינים אישיים שלהם ו/או קרוביהם ו/או של אדם הקשור אליהם, או לבין תפקיד אחר אותו הם או קרוביהם או אדם הקשור אליהם. עובדי הקבוצה נדרשים לא לקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים בקבוצה, למעט מקרים של התקשרות פרטית לקבלת שירות לצרכים האישיים.

עובדי קבוצת כלנית נדרשים להימנע מכל פעולה שעשויה להוות תחרות עם קבוצת כלנית או פעולה המנצלת הזדמנות עסקית של הקבוצה בניגוד לאינטרס של הקבוצה.

עובדי הקבוצה נדרשים להימנע מקבלת טובות הנאה מגורמים עסקיים עימם קשורה הקבוצה, למעט קבלת מתנות סמליות (בערך של עד  200ש"ח לשנה), אשר ניתן להגדירן כתשורות הניתנות כחלק מפעולות השיווק של הגורם מעניק המתנה. כמו כן, מתן מתנות על ידי עובדי קבוצת כלנית לגורמים מסחריים, מותרת, אם המתנה סבירה ואינה חורגת מן המקובל וזאת לאחר קבלת אישור מן הגורמים המורשים לכך בקבוצה.

4. כבוד ויחס הוגן לעמיתים:

עובדי קבוצת כלנית נדרשים לא לנצל את מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם, ולהימנע לחלוטין מבקשה או ציפייה לקבלת טובת הנאה אישית כלשהי מהכפופים להם, בין אם מדובר בטובה פיזית, ממונית או כל טובת הנאה אחרת.

עובדי קבוצת כלנית דרשים לא לעשות שימוש במעמדם בקבוצה לצורך קידום עניינים אישיים, שלהם או של מי מטעמם ונדרשים לא לעשות שימוש בשם הקבוצה, בתוארם בקבוצה או במעמדם בקבוצה לצורך פעילות כלשהי, אלא אם קיבלו על כך את אישור הקבוצה בכתב.

קבוצת כלנית דואגת לקיים סביבת עבודה נעימה ובטוחה עבור כל עובדיה, תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם, דאגה לבריאותם, רווחתם ובטיחותם, ותוך נקיטת צעדים המחויבים למניעת הטרדות מכל סוג, לצורך שמירה על יחסי עבודה תקינים.

קבוצת כלנית מתנהלת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. כל עובדי הקבוצה מחויבים לתקנון למניעת הטרדה מינית הקיים בקבוצה והמפורסם על פי הדין ונדרשים לפעול לפיו.

הבהרה: מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לקרוא את כל האמור בו כאילו נכתב גם בלשון נקבה.

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הקוד האתי מעת לעת, שינויים בקוד האתי יחייבו את עובדי הקבוצה מרגע הכנסתם לקוד האתי

5. שמירת סודיות:

חובת ההגנה והשמירה על סודיות המידע העסקי והמסחרי של קבוצת כלנית, הכולל מידע הקשור לעסקיה של קבוצת כלנית, שותפיה, לקוחותיה, ספקיה ועובדיה הינו נר לרגלי עובדי קבוצת כלנית.

עובדי הקבוצה מחויבים לשמור בסודיות ולעשות שימוש זהיר ונאות במידע סודי שנחשף ונדרשים לנקוט באמצעי זהירות על מנת להבטיח את שמירת המידע הסודי של הקבוצה. עובדי הקבוצה נדרשים להימנע מלחשוף מידע סודי, לגורמים שאינם מתוך הקבוצה ו/או לגורמים בתוך הקבוצה, שאינם מורשים לקבל מידע זה.

אם קיימת חובה חוקית לגלות את המידע, עובדי הקבוצה נדרשים, לאחר קבלת אישור הממונה עליהם, למסור את המידע לגורם שמוסמך לקבלו על פי החוק, זאת תוך שמירה ששאר המידע שנחשף בפניהם, שעליו לא חלה חובת הגילוי.

6. איסור שימוש במידע פנים:

עובדי קבוצת כלנית נדרשים לא לעשות שימוש במידע פנים לצורך פעולות (קניה, או מכירה) בנכס השקעה (נייר ערך, או נכס ממשי), ונדרשים להימנע מעשיית שימוש במידע פנים זה הנחשף בפניהם, גם לא באמצעות אדם אחר מטעמם. עובדי קבוצת כלנית מתוקף תפקידם בקבוצה עלולים להיחשף למידע אשר עדיין לא הגיע המועד על פי חוק לפרסם לציבור, ובמקרה זה, עובדי קבוצת כלנית נדרשים לא לעשות ניצול של מידע זה בכלל ונדרשים לא לרכוש או למכור על בסיס מידע זה ניירות ערך של “כלנית כרמון שרותי תוכנה  בע"מ" בפרט.  הכוונה ב"מידע פנים" היא בנוגע למידע שטרם פורסם בציבור, כגון: הצעות לרכישה, מינויים או התפטרויות של נושאי משרה בקבוצה, פרטים פיננסים, פרויקט או מוצר חדש משמעותי, נתוני התפתחות הקבוצה ועסקיה ושינויים או התפתחויות צפויות לרבות שיתופי פעולה מהותיים.

7. נהגים עסקיים הוגנים:

קבוצת כלנית רואה חשיבות עליונה בשמירה על אמינותה, בעיני הגורמים העסקיים איתם היא מקיימת יחסים מסחריים, בעיני עובדי הקבוצה ובעיני הציבור לפיכך, עמידה וקיום התחייבויות חוזיות, עסקיות ואתיות נדרשת מעובדי הקבוצה.

עובדי קבוצת כלנית נדרשים להימנע ממעשים שיש בהם כדי להוות הטעייה או מרמה, ונדרשים לפעול לקיים מערכת יחסים המושתתת על אמון עם עמיתיהם בקבוצה ומחוצה לה.

עובדי קבוצת כלנית נדרשים לא ליטול התחייבויות בשם הקבוצה, בעל פה או בכתב, ולא למסור הצהרות בשמה של הקבוצה אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה המפורשות שהוענקו להם.

8. אחריות חברתית:

קבוצת כלנית מעוניינת לתרום ממשאביה לתמיכה ולקידום מטרות חברתיות ראויות כפי שאלו יוגדרו מעת לעת. קבוצת כלנית פועלת לשמור על איכות הסביבה, ומשכך היא מעודדת את העובדים בקבוצה להימנע משימוש מופרז ומיותר במשאבי טבע, לחסוך באנרגיה ולמחזר פסולת.

9. ממשל תאגידי:

תפקודם של עובדי קבוצת כלנית אל מול הנהלת הקבוצה והדירקטוריון, בעלי המניות וכל בעלי העניין הרלוונטיים, מושתתת על עקרונות ממשל תאגידי השזור במנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ואמינות בדיווח. מנגנוני הבקרה והפיקוח בקבוצה, החיצוניים והפנימיים, מפקחים על פעילותה ומוודאים את עמידתה בכל הוראות הדין והרגולציה.

עובדי קבוצת כלנית הממונים לדווח לרשויות המדינה השונות פועלים בקפידה על מנת שהדיווחים והדוחות התקופתיים שיוצאים מטעם הקבוצה, יהיו מהימנים ומדויקים.

דיווח

כאשר מתעורר אצל אחד מעובדי הקבוצה ספק בדבר דרך הפעולה הראויה לנקוט במסגרת מילוי תפקידו בקבוצה, עובדי הקבוצה מתבקשים להיוועץ עם הגורמים הממונים עליו או עם הממונה על הקוד האתי בקבוצה.

במידה שמתעורר חשש להפרת הוראות כל דין, תקנות או הוראות קוד אתי זה לרבות עניין הכרוך בהפרה של חובה לשמירה על טוהר המידות בה מעורב איש הקבוצה, על אותו איש בקבוצה לדווח מיד אל הממונה על הקוד האתי בקבוצה. הנהלת הקבוצה מתחייבת לטפל בדיווחים אלו בחשאיות מרבית, תוך הגנה על המדווח מכל התנכלות או פגיעה.

הממונה על הקוד

האתי:

דירקטוריון הקבוצה קבע כי הממונה על הפעלת הוראות הקוד האתי בקבוצת כלנית, והגורם עימו ניתן להיוועץ בכל הנושאים האתיים העולים במהלך העבודה בקבוצה, יהיה סמנכ"ל משאבי אנוש של הקבוצה. הממונה עומד לרשות עובדי הקבוצה בהכוונה, הדרכה, הנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.

האחראי על ביקורת יישום הקוד האתי הינו היועץ המשפטי של החברה.

ניתן להגיש תלונות בדבר הפרות החוק, התקנות והקוד האתי באמצעות:

  • הממונה על הפעלת הוראות הקוד האתי בקבוצה: סמנכ"ל משאבי אנוש של הקבוצה – ורד אסייג שפר
  • טל: 09/9602210 veredas@calanit.com.

הנכם מוזמנים להשאיר לנו הודעה ונשמח ליצור עמכם קשר בהקדם

Show Buttons
Hide Buttons